Oznámení 9. srpna 2020

 

 • Milé sestry a bratři, vítáme vás v Blahoslavově domě při službách Božích.
 • Hudební doprovod pro dnešní bohoslužby připravil i dnes bratr Jan Pikna. Děkujeme mu za jeho službu.
 • V příštím týdnu bude sborová kancelář otevřena opět v pondělí, středu a čtvrtek., vždy od 9 do 11h. Sestra farářka Jacobea čerpá dovolenou, prosíme, se svými záležitostmi se obracejte na bratra faráře Horáka
 • Na sobotu připravujeme služby Boží pro klienty Domova seniorů na Kociánce.
 • Příští neděli budeme slavit bohoslužby v Brně i v Tišnově, v Tišnově bude vysluhována svatá večeře Páně.
 • I dnešní sbírka je určena na provoz sboru. Děkujeme vám, že na sbírky pamatujete.
 • Narozeniny v příštím týdnu bude slavit sestra Alena Šebestová, sestra Dana Wojnarová a a druhé kulatiny také bratr Filip Osvald. Přejeme vám všem dostatek sil, inspirace a naději Boží blízkosti.
 • Zveme vás i dnes k posezení u kávy po těchto bohoslužbách v Losově sále, děkujeme těm, kdo tuto službu pro ostatní i v letním období zajišťují.

 

 

 

 

 

Zpráva o mimořádném jednání staršovstva dne 24. 6. 2020 pro sbor v rámci oznámení dne 2. 8. 2020

Milé sestry, milí bratři!

Jak bylo v červnu oznámeno při shromáždění, probíhalo ve středu 24. června 2020 mimořádné jednání staršovstva. Bylo vyvoláno z následujících příčin:

 • Bylo a je třeba reagovat na požadavek seniorátního výboru, abychom formulovali, jak vidíme další život sboru v podmínkách, kdy intenzivně probíhá a v roce 2030 bude dovršena odluka církve od státu (v tom, že stát přestane přispívat na provoz církví).
 • Důsledkem tohoto procesu je nárůst tzv. personálního fondu, tj. příspěvku sboru na platy farářů. Výše příspěvku má dosáhnout cca 700 000,- Kč/rok/1 celý úvazek faráře. Tato skutečnost významně zasahuje do hospodaření jak našeho sboru, tak sborů ČCE obecně.
 • Situaci bude nutné řešit celou řadou (celocírkevních) opatření. Situace se vyvíjí i v brněnském seniorátu, ale není natolik jasná, abychom od ní mohli odvinout přístup k situaci v našem sboru.
 • Nastal významný souběh termínů ukončení stávajících funkčních období:
  • sestra A. Jacobea, druhá farářka sboru listopad 2021
  • staršovstvo březen 2022
  • bratr M. Horák, první farář sboru srpen 2022

Vyplývá odsud, že kroky stávajícího staršovstva musí připravit, pokud možno, dobré podmínky pro práci staršovstva následného a zároveň i rámcovou nabídku farářům pro jejich opakovanou volbu.

 • Do úvah je nutné zahrnout i strukturu přímých zaměstnanců sboru, opravy a úpravy Blahoslavova domu a domu Lidická 79, rovněž využití těchto prostor.
 • Při všech těchto úvahách je třeba mít na paměti, že nejde jen o čísla, ale především o život sboru.

Ze zápisu jednání:

Rozhovor probíhal zejména o dalším působení druhého faráře ve sboru, přičemž byly na zřeteli i termíny pro konce volebních období staršovstva i prvního faráře.

Bylo domluveno, aby oběma farářům byla nabídnuta další volba s dobou jejich působení do 31. 8. 2025

 • jednak to zohledňuje situaci, kdy sbor dle predikcí pravděpodobně dosáhne stropu možného financování dvou farářských úvazků, jednak to dává prostor k etablování nového staršovstva s mandátem od roku 2022, které bude rozhodovat co dál
 • současně bylo domluveno, aby se, počínaje podzimem 2020, rozběhla ve sboru při mimořádných setkáních (v neděli po bohoslužbách nebo jindy) diskuse o hospodaření sboru, jeho perspektivách a možnostech; sbor bude seznámen s vývojem příjmů a výdajů, aby se mohl odpovědně rozhodnout, jaký bude počet úvazků a jejich náplň po 31. 8. 2025, a aby staršovstvo i faráři takto získali od členů sboru zpětnou vazbu; staršovstvo bude na členy sboru – zvláště v aktivním věku – intenzivně apelovat, aby se této diskuse zúčastnili a dali výhledově najevo, co chtějí a co budou ochotni/schopni (z osobního času i financí) sboru poskytnout

Dále byl projednán návrh bratra kurátora na modifikaci počtu členů staršovstva a náhradníků do podoby „13 starších + 2 náhradníci“ pro staršovstvo s mandátem od března 2022 s tím, že náhradníci by se schůzí nemuseli účastnit. Modifikaci je nutno předložit ke schválení příštímu sborovému shromáždění. Byla projednána kandidatura stávajících starších a náhradníků: 8 presbyterů a náhradníků ze stávajícího staršovstvo již nebude kandidovat, 7 zbylých kandidaturu zvažuje nebo akceptuje

Zprávu podal: Jaroslav Kučera, kurátor sboru

 

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015