Sdělujeme, že  v důsledku jednání vlády ze dne 10. 1. se 

BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI LEDNU   

MOHOU KONAT POUZE S VELMI OMEZENOU ÚČASTÍ,. 

 

ZÁJEMCE O ÚČAST PROTO PROSÍME, 

ABY SE K ÚČASTI PŘIHLÁSILI PŘEDEM

VE FARNÍ KANCELÁŘI, ANEBO U NĚKTERÉHO FARÁŘE,

TELEFONICKY ČI MAILEM. 

 

  

 

Oznámení 17. ledna 2021

  • Milé sestry a bratři, zdravíme vás opět z Blahoslavova domu při dnešních on-line bohoslužbách.
  • Náš zpěv dnes doprovází bratr Jan Pikna, přenos zajišťuje bratr Petr Hurzán. Děkujeme všem za jejich dnešní službu.
  • Podle posledních karanténních opatření zůstává účast při bohoslužbách stále omezena na 10% kapacity kostelů, to zde znamená cca 22 účastníků. Prosíme vás, abyste se proto k účasti ke každým bohoslužbám vždy předem přihlašovali, ve sborové kanceláři či emailem na sborovou adresu. Zveme vás, abyste se nezdráhali přihlásit, protože někdy stanoveného počtu ani nedosahujeme a je to škoda.
  • Sborová kancelář bude otevřena v pracovní dny, vždy od 8.30 do 11.30. V kanceláři je možné se již přihlásit o potvrzení k daňovému přiznání.
  • Ve čtvrtek se bude konat online mládež, mládežníci dostanou bližší informace od sestry farářky Jacobea přes Facebook (zvažuje se připojení k přednášce Pavla Hoška pro Nosislav).
  • V sobotu bude probíhat odložené jednání konventu brněnského seniorátu. Proběhne také online, za účasti všech zástupců sboru. Zkouška online připojení se bude konat v pátek od 19 hodin, před vlastním jednáním pak v sobotu od 8.45. Prosíme všechny, abyste na jednání konventu pamatovali ve svých modlitbách.
  • Dnes se konají služby Boží také v Tišnově, také s přihlášenými účastníky, dnes ovšem poprvé v modlitebně CASD.
  • Příští bohoslužby budeme slavit opět za týden, v obvyklou dobu v Blahoslavově domě i v Tišnově. V Blahoslavově domě opět s přenosem, v Tišnově opět využijeme možnosti slavit bohoslužby v modlitebně církve adventistů.
  • Sbírka z dnešních bohoslužeb bude věnována na potřeby sboru, přispět je možné zde do košíku anebo převodem na sborový účet a VS 682. Stále trvá také naše sbírka na charitativní společnost Bakhita, koná se zatím převodem – na sborový účet se zprávou příjemci: sbírka Bakhita.   
  • Narozeniny v tomto týdnu bude slavit bratr Karel Sklenář a sestra Helena Řezníčková. Srdečně přejeme oběma jmenovaným dobrý výhled do dalších dní, Boží blízkost a lidskou vzájemnost.

 

 

  

 

Milé sestry, milí bratři!

Staršovstvu se jeví jako velmi potřebné Vás informovat o tom, jak se vyvíjí personální situace v našem sboru, jak ji vnímá staršovstvo a jaké chce v tomto směru učinit kroky.

Jak víte a jak bylo známo, příští rok na podzim končí stávající povolací listina pro sestru Jacobea, druhou farářku v našem sboru, v následujícím roce 2022 končí volební období současného staršovstva a v srpnu téhož roku končí stávající povolací listina pro bratra Horáka, prvního faráře našeho sboru. Tyto události padají do první poloviny období zcela zásadní změny systému hospodaření ČCE, která má být dokončena v roce 2030. Jde o přechod na samofinancování církve, kdy ve zmíněném roce 2030 bude zcela ukončen nyní již postupně klesající příspěvek do mzdového fondu ČCE ze strany státu. Důsledkem těchto procesů je na jedné straně Strategický program podpory a obnovy života církve přijatý synodem, na straně druhé významně narůstající hospodářské zatížení sborů způsobené navyšováním jednak repartic, ale zejména významným navyšováním příspěvku do personálního fondu ČCE, který má v roce 2030 dosáhnout cca 700 000,- Kč/rok na jeden celý úvazek faráře ve sboru.

Současnému staršovstvu na začátku tohoto roku začínalo být zřejmé, že musí začít situaci řešit, aby následujícímu staršovstvu, které bude voleno v roce 2022, předalo sbor s realistickými závazky a doufejme, i s nadějnými vyhlídkami. Bylo zřejmé, že bude potřeba věnovat projednání situace poměrně dost času. Období první celostátní karantény, prázdnin a druhé karantény taková osobní jednání prakticky anulovala. Proběhlo pouze jediné, a to v červnu t. r., o kterém jsme Vás informovali. Jako hlavní výstup tohoto jednání byl návrh oběma našim farářům, aby společně pokračovali v práci do roku 2025. V té době bude moci vývoj situace zodpovědně posoudit již nové staršovstvo pracující od roku 2022 a bude i podstatně jasnější také vývoj situace v brněnském seniorátu. Tento návrh však v sobě obsahoval jisté problematické momenty, které výstižně pojmenovala s. Jacobea ve svém dopise sboru, když se rozhodla nabídku nepřijmout a ucházet se o možnost volby na místo faráře v jiném sboru. Tímto krokem byl sbor i staršovstvo postaveni do nové situace, a to jak v dané chvíli, a při tom dlouhodobě, řešit farářské obsazení sboru. Jsme si vědomi toho, že je třeba také řešit i úvazky pasto-rační pracovnice a dalších zaměstnanců sboru. Je třeba udržet rovnováhu mezi našimi předpokládanými hospodářskými možnostmi a proti tomu dostatečný potenciál v péči o zvěst evangelia, o pastoraci, o celkový život sboru.

Zde je třeba přiznat, že jsme tyto úhly pohledu v minulém roce jak při jednáních na úrovni staršovstva, tak i na úrovni jednání celého sboru, ponechali stranou a že nás tento rok svým průběhem důrazně zaskočil. Důsledkem toho je, že řada z nás postrádá dobrý přehled o celé řadě důležitých informací o životě sboru a že staršovstvo je ve svých názorech na celkové, tj. v jistém smyslu i výhledové, obsazení sboru v tomto čase nejednotné. Spektrum názorů se pohybuje od jednoho do dvou úvazků faráře. Pro další kroky se nám tedy jeví nutné celou situaci důkladně projednat nejen ve staršovstvu, ale i na úrovni sboru, a dosáhnout konsenzu. Tato jednání jsou však blokována současnou situací mimořádného karanténního stavu v ČR, takže reálný předpoklad nejbližších možných termínů mimořádných osobních schůzí staršovstva je prosinec 2020/leden 2021. Jako velmi důležitý však vnímáme i výsledek rozhovorů o této problematice na setkáních ve sboru jak v Brně, tak v Tišnově. Tato setkání by měla pomoci připravit nově vznikající skupina členů sboru.

Všechny naznačené časové posuny mají za následek, že i kdybychom se společně rozhodli, že chceme pozvat druhého kazatele na částečný, nebo i na celý úvazek, tak jej velmi pravděpodobně nezískáme již od září 2021, ale později. Musíme se tak připravit na situaci, kdy ve spolupráci s farářem sboru převezmeme organizaci řady akcí ve sboru, včetně pomoci i s vedením bohoslužeb. Bude potřeba, abychom aktivně přistoupili k organizaci všech těch částí sborového života, které považujeme za důležité a na kterých nám každému osobně záleží. Nikdo jiný, než my, to totiž neudělá. Prosme Ducha svatého, aby naše společenství spojoval, oslovoval, vedl.

Jménem staršovstva sboru

Jaroslav Kučera, kurátor

 

 

Události

Žádná událost k zobrazení