Oznámení 18. října 2020

 

 • Milé sestry a bratři, ještě jednou vás zdravíme z přenosu bohoslužeb z Blahoslavova domu.
 • Dnešní přenos technicky zajišťuje bratr Jan Cimr, děkujeme mu za jeho službu.
 • Zítra se sejde liturgická komise, a sice k řešení otázky stálých přenosů bohoslužeb. Porada začíná v 19.30.
 • V příštím týdnu se v důsledku karanténních opatření nebudou konat obvyklá setkání a shromáždění.
 • Péčí bratra Tomáše Boudy a řady dalších vzniká nový sborový YouTube kanál – postupně na něm najdete písničky pro společné zpívání s dětmi (každý týden jednu), legendární večerníčky z pobytů na Blažkově či záznamy jarních online bohoslužeb. Kanál najdete pod názvem „Evangelický sbor Brno II“. Děkujeme jeho iniciátorovi i všem přispěvatelům.
 • Příští neděli se budou v Blahoslavově domě konat bohoslužby pouze v této podobě: ve velmi omezeném kruhu, ale s přenosem pro všechny ostatní. Přenos bude – tak jako dosud – dostupný na facebookových stránkách sboru, později také na sborovém YouTube kanálu.
 • V Tišnově předpokládáme, že se budou opět konat bohoslužby dvoje, a to od 10.30, a pak od 11.15 jako bohoslužby rodinné. S účastníky se domluvíme ještě během týdne telefonicky či mailem.
 • Dnešní sbírka je věnována na celocírkevní Fond sociální a charitativní pomoci. Provedena bude přes platební příkazy, a to na číslu sborového účtu (1349578379 / 0800) s variabilním symbolem 260. Po uplynutí dvou týdnů budou příspěvky odeslány na celocírkevní účet.
 • Již je možné objednat si nástěnný evangelický kalendář na rok 2021, a to telefonicky či mailem ve sborové kanceláři.
 • Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Oldřiška Peňázová a sestra Naděje Popelářová. Přejeme jim důvěru v Boží blízkost, dobré lidi kolem sebe a dostatek sil do příštího času.

 

 

 

Zpráva o mimořádném jednání staršovstva dne 24. 6. 2020 pro sbor v rámci oznámení dne 2. 8. 2020

Milé sestry, milí bratři!

Jak bylo v červnu oznámeno při shromáždění, probíhalo ve středu 24. června 2020 mimořádné jednání staršovstva. Bylo vyvoláno z následujících příčin:

 • Bylo a je třeba reagovat na požadavek seniorátního výboru, abychom formulovali, jak vidíme další život sboru v podmínkách, kdy intenzivně probíhá a v roce 2030 bude dovršena odluka církve od státu (v tom, že stát přestane přispívat na provoz církví).
 • Důsledkem tohoto procesu je nárůst tzv. personálního fondu, tj. příspěvku sboru na platy farářů. Výše příspěvku má dosáhnout cca 700 000,- Kč/rok/1 celý úvazek faráře. Tato skutečnost významně zasahuje do hospodaření jak našeho sboru, tak sborů ČCE obecně.
 • Situaci bude nutné řešit celou řadou (celocírkevních) opatření. Situace se vyvíjí i v brněnském seniorátu, ale není natolik jasná, abychom od ní mohli odvinout přístup k situaci v našem sboru.
 • Nastal významný souběh termínů ukončení stávajících funkčních období:
  • sestra A. Jacobea, druhá farářka sboru listopad 2021
  • staršovstvo březen 2022
  • bratr M. Horák, první farář sboru srpen 2022

Vyplývá odsud, že kroky stávajícího staršovstva musí připravit, pokud možno, dobré podmínky pro práci staršovstva následného a zároveň i rámcovou nabídku farářům pro jejich opakovanou volbu.

 • Do úvah je nutné zahrnout i strukturu přímých zaměstnanců sboru, opravy a úpravy Blahoslavova domu a domu Lidická 79, rovněž využití těchto prostor.
 • Při všech těchto úvahách je třeba mít na paměti, že nejde jen o čísla, ale především o život sboru.

Ze zápisu jednání:

Rozhovor probíhal zejména o dalším působení druhého faráře ve sboru, přičemž byly na zřeteli i termíny pro konce volebních období staršovstva i prvního faráře.

Bylo domluveno, aby oběma farářům byla nabídnuta další volba s dobou jejich působení do 31. 8. 2025

 • jednak to zohledňuje situaci, kdy sbor dle predikcí pravděpodobně dosáhne stropu možného financování dvou farářských úvazků, jednak to dává prostor k etablování nového staršovstva s mandátem od roku 2022, které bude rozhodovat co dál
 • současně bylo domluveno, aby se, počínaje podzimem 2020, rozběhla ve sboru při mimořádných setkáních (v neděli po bohoslužbách nebo jindy) diskuse o hospodaření sboru, jeho perspektivách a možnostech; sbor bude seznámen s vývojem příjmů a výdajů, aby se mohl odpovědně rozhodnout, jaký bude počet úvazků a jejich náplň po 31. 8. 2025, a aby staršovstvo i faráři takto získali od členů sboru zpětnou vazbu; staršovstvo bude na členy sboru – zvláště v aktivním věku – intenzivně apelovat, aby se této diskuse zúčastnili a dali výhledově najevo, co chtějí a co budou ochotni/schopni (z osobního času i financí) sboru poskytnout

Dále byl projednán návrh bratra kurátora na modifikaci počtu členů staršovstva a náhradníků do podoby „13 starších + 2 náhradníci“ pro staršovstvo s mandátem od března 2022 s tím, že náhradníci by se schůzí nemuseli účastnit. Modifikaci je nutno předložit ke schválení příštímu sborovému shromáždění. Byla projednána kandidatura stávajících starších a náhradníků: 8 presbyterů a náhradníků ze stávajícího staršovstvo již nebude kandidovat, 7 zbylých kandidaturu zvažuje nebo akceptuje

Zprávu podal: Jaroslav Kučera, kurátor sboru

 

Události

Žádná událost k zobrazení