BOHOSLUŽBY SE MOHOU KONAT STÁLE POUZE S VELMI OMEZENOU ÚČASTÍ. 

 

ZÁJEMCE O ÚČAST PROTO PROSÍME, 

ABY SE K ÚČASTI PŘIHLAŠOVALI PROSTŘEDNICTVÍM ZASÍLANÉHO FORMULÁŘE NEBO TELEFONICKY.     

 

 

Oznámení 11. dubna 2021

 

 1. Milé sestry a bratři, zdravíme vás ještě jednou při dnešních bohoslužbách.
 2. Děkujeme za hudební doprovod bratru Janu Piknovi, a také Vojtovi Rybárikovi a Štěpánu Piknovi. Děkujeme bratřím Petru Hurzánovi a Jakubovi Sochovi za obstarání přenosu bohoslužeb.
 3. V Tišnově se dnes konají bohoslužby od 10.30.
 4. Týdnu se budou konat tato on-line setkání. V pondělí to bude pravidelná porada staršovstva.
 5. V úterý od 17h se on-line sejde mládež. Od 19h pak v Židenicích i po Velikonocích pokračuje Prám – večerní offline modlitby.
 6. Ve středu na 19. hodinu zveme dospělé k on-line rozhovoru nad biblickým textem. Upozorňujeme zájemce, že v tutéž dobu pořádá nosislavský sbor on-line rozhovor a debatu s Markem Orko Váchou.
 7. Ve čtvrtek od 15h se koná on-line setkání pro Sušence, sušenky a děti. Od 19h pak bude porada účastníků letního pobytu na Blažkově.
 8. V pátek proběhne seniorátní on-line akce pro konfirmandy. Sušenky a sušenci i jejich rodiče dostali informace emailem, případní další zájemci naleznou veškeré info na webu seniorátní mládeže (www.embs.cz).
 9. Příští neděli 18. 4. budeme slavit bohoslužby v Brně i v Tišnově, podmínky pro počet účastníků se zatím nemění, prosíme, i nadále se k účasti přihlašujte. Děkujeme.
 10. Sestra farářka Jacobea má od 12. do 23. dubna studijní volno. Pokud ji budete potřebovat osobně kontaktovat, volejte jí na mobilní telefon. Díky.
 11. Přinášíme informaci o provedených sbírkách. Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy Jednoty vynesla v našem sboru 20.210 Kč. Ukončena byla i postní sbírka pro Diakonii, přes sborovou pokladnu prošlo na tento účel 1.200 Kč, předpokládáme, že většina příspěvků od členů sboru byla odeslána přímo na účet Diakonie. Všem dárcům velmi děkujeme. Dnešní sbírka určena na provoz sboru.
 12. Opět upozorňujeme na sčítání lidu a prosíme, abyste při něm odpověděli na dobrovolnou otázku na náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10). Údaj vyplňte pokud možno náležitým tvarem: „Českobratrská církev evangelická“.
 13. Narozeniny v příštím týdnu oslaví bratr kostelník Václav Janda a sestry Hana Bůžková a Jiřina Kuchařová. Všem jmenovaným přejeme dobrý výhled do dalších dní a doprovázíme je svými modlitbami.

 

 

 

 

 

 

Milé sestry, milí bratři!

Staršovstvu se jeví jako velmi potřebné Vás informovat o tom, jak se vyvíjí personální situace v našem sboru, jak ji vnímá staršovstvo a jaké chce v tomto směru učinit kroky.

Jak víte a jak bylo známo, příští rok na podzim končí stávající povolací listina pro sestru Jacobea, druhou farářku v našem sboru, v následujícím roce 2022 končí volební období současného staršovstva a v srpnu téhož roku končí stávající povolací listina pro bratra Horáka, prvního faráře našeho sboru. Tyto události padají do první poloviny období zcela zásadní změny systému hospodaření ČCE, která má být dokončena v roce 2030. Jde o přechod na samofinancování církve, kdy ve zmíněném roce 2030 bude zcela ukončen nyní již postupně klesající příspěvek do mzdového fondu ČCE ze strany státu. Důsledkem těchto procesů je na jedné straně Strategický program podpory a obnovy života církve přijatý synodem, na straně druhé významně narůstající hospodářské zatížení sborů způsobené navyšováním jednak repartic, ale zejména významným navyšováním příspěvku do personálního fondu ČCE, který má v roce 2030 dosáhnout cca 700 000,- Kč/rok na jeden celý úvazek faráře ve sboru.

Současnému staršovstvu na začátku tohoto roku začínalo být zřejmé, že musí začít situaci řešit, aby následujícímu staršovstvu, které bude voleno v roce 2022, předalo sbor s realistickými závazky a doufejme, i s nadějnými vyhlídkami. Bylo zřejmé, že bude potřeba věnovat projednání situace poměrně dost času. Období první celostátní karantény, prázdnin a druhé karantény taková osobní jednání prakticky anulovala. Proběhlo pouze jediné, a to v červnu t. r., o kterém jsme Vás informovali. Jako hlavní výstup tohoto jednání byl návrh oběma našim farářům, aby společně pokračovali v práci do roku 2025. V té době bude moci vývoj situace zodpovědně posoudit již nové staršovstvo pracující od roku 2022 a bude i podstatně jasnější také vývoj situace v brněnském seniorátu. Tento návrh však v sobě obsahoval jisté problematické momenty, které výstižně pojmenovala s. Jacobea ve svém dopise sboru, když se rozhodla nabídku nepřijmout a ucházet se o možnost volby na místo faráře v jiném sboru. Tímto krokem byl sbor i staršovstvo postaveni do nové situace, a to jak v dané chvíli, a při tom dlouhodobě, řešit farářské obsazení sboru. Jsme si vědomi toho, že je třeba také řešit i úvazky pasto-rační pracovnice a dalších zaměstnanců sboru. Je třeba udržet rovnováhu mezi našimi předpokládanými hospodářskými možnostmi a proti tomu dostatečný potenciál v péči o zvěst evangelia, o pastoraci, o celkový život sboru.

Zde je třeba přiznat, že jsme tyto úhly pohledu v minulém roce jak při jednáních na úrovni staršovstva, tak i na úrovni jednání celého sboru, ponechali stranou a že nás tento rok svým průběhem důrazně zaskočil. Důsledkem toho je, že řada z nás postrádá dobrý přehled o celé řadě důležitých informací o životě sboru a že staršovstvo je ve svých názorech na celkové, tj. v jistém smyslu i výhledové, obsazení sboru v tomto čase nejednotné. Spektrum názorů se pohybuje od jednoho do dvou úvazků faráře. Pro další kroky se nám tedy jeví nutné celou situaci důkladně projednat nejen ve staršovstvu, ale i na úrovni sboru, a dosáhnout konsenzu. Tato jednání jsou však blokována současnou situací mimořádného karanténního stavu v ČR, takže reálný předpoklad nejbližších možných termínů mimořádných osobních schůzí staršovstva je prosinec 2020/leden 2021. Jako velmi důležitý však vnímáme i výsledek rozhovorů o této problematice na setkáních ve sboru jak v Brně, tak v Tišnově. Tato setkání by měla pomoci připravit nově vznikající skupina členů sboru.

Všechny naznačené časové posuny mají za následek, že i kdybychom se společně rozhodli, že chceme pozvat druhého kazatele na částečný, nebo i na celý úvazek, tak jej velmi pravděpodobně nezískáme již od září 2021, ale později. Musíme se tak připravit na situaci, kdy ve spolupráci s farářem sboru převezmeme organizaci řady akcí ve sboru, včetně pomoci i s vedením bohoslužeb. Bude potřeba, abychom aktivně přistoupili k organizaci všech těch částí sborového života, které považujeme za důležité a na kterých nám každému osobně záleží. Nikdo jiný, než my, to totiž neudělá. Prosme Ducha svatého, aby naše společenství spojoval, oslovoval, vedl.

Jménem staršovstva sboru

Jaroslav Kučera, kurátor

 

 

Události

Žádná událost k zobrazení